januar 2010.

217. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2010. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RC”, br. 49/92 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA …

217. sednica Vlade Republike Srbije, 29. januar 2010. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA KREDITE ZA INVESTICIJE U 2010. GODINI Član …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatne stope za kredite za investicije u 2010. godini Pročitaj više »

Odluka o izmenama i dopunama Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 43. stav 1. i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi 1. U Strategiji razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 83/09), u poglavlju VI. ZNAČENjE SKRAĆENICA, posle alineje: „MF-UC Ministarstvo …

Odluka o izmenama i dopunama Strategije razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), Vlada donosi U R E D B U IZMENAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2010. …

Uredba o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini Pročitaj više »

Uredba o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42.stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada, donosi U R E D B U O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENjA REGISTRA STEČAJNIH MASA Član 1. Ovom uredbom uređuje se …

Uredba o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE FRANCUSKE O POLICIJSKOJ SARADNjI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji, potpisan 18. novembra 2009. godine, u Parizu, u originalu na srpskom i francuskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi: Vlada …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji Pročitaj više »

Predlog zakona o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

PREDLOG ZAKONA O SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Istorijske preteče i datum osnivanja Član 1. Društvo srpske slovesnosti, osnovano 19. novembra 1841. godine (7. novembra 1841. godine po starom kalendaru), i Srpsko učeno društvo, osnovano 29. jula 1864. godine, prethodili su osnivanju Srpske kraljevske akademije 1. novembra 1886. godine, a time i …

Predlog zakona o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti Pročitaj više »

215. sednica Vlade Republike Srbije, 26. januar 2010. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA …

215. sednica Vlade Republike Srbije, 26. januar 2010. godine Pročitaj više »