jun 2010.

Uredba o kriterijumima i načinu odobravanja programa i projekata koji se realizuju u okviru Mehanizma čistog razvoja

Na osnovu člana 50. stav 6. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODOBRAVANjA PROGRAMA I PROJEKATA KOJI SE REALIZUJU U OKVIRU MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o kriterijumima i načinu odobravanja programa i projekata koji se realizuju u okviru Mehanizma čistog razvoja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava

Na osnovu člana 39. stav 10. Zakona o autorskom i srodnim pravima i („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU LISTE TEHNIČKIH UREĐAJA I PREDMETA ZA KOJE POSTOJI OBAVEZA PLAĆANjA POSEBNE NAKNADE NOSIOCIMA AUTORSKOG …

Uredba o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava Pročitaj više »

Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde

Na osnovu člana 32. stav 2. i člana 33. stav 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), člana 7. stav 4. Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 36/09), a u vezi sa Zakonom o potvrđivanju sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj …

Uredba o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, ocenjivanje usaglašenosti i standarde Pročitaj više »

Uredba o sadržini Registra prijava i Registra topografija i sadržini zahteva za priznanje prava na topografiju u postupku za pravnu zaštitu topografija integrisanih kola

Na osnovu člana 9. stav 4. i člana 13. stav 6. Zakona o zaštiti topografija integrisanih kola („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA TOPOGRAFIJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNANjE PRAVA …

Uredba o sadržini Registra prijava i Registra topografija i sadržini zahteva za priznanje prava na topografiju u postupku za pravnu zaštitu topografija integrisanih kola Pročitaj više »

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa

Na osnovu člana 202. stav 8. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNjAVAJU PRIMERCI AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA KOJI SE DEPONUJU, UNOŠENjU U …

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadržaju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadležnog organa Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE UZ SPORAZUM O EKONOMSKOJ SARADNjI IZMEĐU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE I VLADE ČEŠKE REPUBLIKE Član 1. Potvrđuje se Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i …

Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike uz Sporazum o ekonomskoj saradnji između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU Član 1. U Zakonu o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon – u daljem tekstu: Zakon), u članu 2. stav 3. posle reči: „znanja” dodaju se reči: „ili veštine”. Član 2. U članu 5. stav 2. menja se i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u borbi protiv kriminala

PREDLOG ZAKONA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u borbi protiv kriminala, koji je potpisan 13. maja 2010. godine u Bakuu, u originalu na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma u originalu na srpskom i engleskom jeziku glasi: SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u borbi protiv kriminala Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI Član 1. U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09 i 72/09-dr. zakon), u članu 2. stav 2. menja se i glasi: „Ovaj zakon primenjuje se …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj
administraciji
Pročitaj više »

278. sednica Vlade Republike Srbije, 18. jun 2010. godine

Na osnovu člana 10đ stav 2. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU …

278. sednica Vlade Republike Srbije, 18. jun 2010. godine Pročitaj više »