oktobar 2011.

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2011. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU …

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2011. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU MEĐUNARODNE KONVENCIJE O POMORSKIM PRIVILEGIJAMA I HIPOTEKAMA Član 1. Potvrđuje se Međunarodna konvencija o pomorskim privilegijama i hipotekama, sačinjena u Ženevi, 6. maja 1993. godine u originalu na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Član 2. Tekst Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama u originalu na engleskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o pomorskim privilegijama i hipotekama Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP)

PREDLOG ZAKONA o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP) Član 1. Potvrđuje se Sporazum o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP), sačinjen 1. septembra 1970. godine u Ženevi, na engleskom, francuskom i ruskom jeziku, sa izmenama koje važe od 2. januara 2011. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP) Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEđU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE AZERBEJDžAN O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, potpisan u Beogrdu, 08. juna 2011. godine, na srpskom, azerbejdžanskom i engleskom jeziku. Član 2. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti zaštite životne sredine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije, sačinjen 4.aprila 2011. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, jermenskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Jermenije Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE INDONEZIJE O PODSTICANJU I UZAJAMNOJ ZAŠTITI ULAGANJA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja, sačinjen u Beogradu, 6. septembra 2011. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Član 2. U članu 1a stav 1. posle reči: „Praznik rada” reč: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „Dan pobede” dodaju se reči: „i Dan primirja u Prvom svetskom ratu”. U stavu 2. posle reči: „Praznik rada …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima (sa tabelom)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA Član 1. U Zakonu o biocidnim proizvodima („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), u članu 2. posle tačke 9) dodaju se tač. 9a) i 9b), koje glase: „9a) opozivanje jeste svaka aktivnost ili mera kojom se vrši povraćaj biocidnog proizvoda koji je proizvođač odnosno …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima (sa tabelom) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama (sa tabelama)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA Član 1. U Zakonu o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10), u članu 3. posle tačke 5) dodaju se tač. 5a) i 5b), koje glase: „5a) opozivanje jeste svaka aktivnost ili mera kojom se vrši povraćaj hemikalije ili proizvoda koji je proizvođač odnosno distributer …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama (sa tabelama) Pročitaj više »

Predlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe (sa tabelama)

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom, uređuju se uslovi koje u pogledu zdravstvene ispravnosti moraju da ispunjavaju predmeti opšte upotrebe, namenjeni za ljudsku upotrebu (u daljem tektu: predmeti opšte upotrebe), koji se proizvode u Republici Srbiji ili se uvoze ili izvoze radi stavljanja u promet, uslovi …

Predlog zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe (sa tabelama) Pročitaj više »