mart 2012.

640. sednica Vlade Republike Srbije, 30. mart 2012. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 63. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete …

640. sednica Vlade Republike Srbije, 30. mart 2012. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA Član 1. U Zakonu o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11 i 91/11-US), u članu 15a stav 2. broj: „7.822” zamenjuje se brojem: „10.000”. Član 2. U članu 72a dodaje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (sa tabelom usklađenosti) Pročitaj više »

Uredba o visini naknada za vode za 2012. godinu

Na osnovu člana 191. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2012. GODINU 1. Uvodna odredba Član 1. Ovom uredbom utvrđuje …

Uredba o visini naknada za vode za 2012. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vvlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH …

Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu Pročitaj više »

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU …

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/2008 i 16/2011), Vlada donosi U R E D B U O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500” Član 1. Ovom uredbom se uređuje …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za mleko za 2012. godinu Pročitaj više »

Zaključak o Programu mera za održanje fiskalnog deficita

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 11. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), na predlog Ministarstva finansija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se …

Zaključak o Programu mera za održanje fiskalnog deficita Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike (ANEKS Sporazuma od 25. oktobra 2011. godine)

{rtf1adeflang1025ansiansicpg1252uc1adeff37deff0stshfdbch37stshfloch37stshfhich37stshfbi0deflang1033deflangfe1033themelang1033themelangfe0themelangcs0{fonttbl{f0fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{f34fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02040503050406030204}Cambria Math;} {f37fbidi fswissfcharset0fprq2{*panose 020f0502020204030204}Calibri;}{flomajorf31500fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;} {fdbmajorf31501fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{fhimajorf31502fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02040503050406030204}Cambria;} {fbimajorf31503fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{flominorf31504fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;} {fdbminorf31505fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{fhiminorf31506fbidi fswissfcharset0fprq2{*panose 020f0502020204030204}Calibri;} {fbiminorf31507fbidi fromanfcharset0fprq2{*panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{f299fbidi fromanfcharset238fprq2 Times New Roman CE;}{f300fbidi fromanfcharset204fprq2 Times New Roman Cyr;} {f302fbidi fromanfcharset161fprq2 …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike (ANEKS Sporazuma od 25. oktobra 2011. godine) Pročitaj više »