januar 2013.

46. sednica Vlade Republike Srbije, 24. januar 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O POSTAVLJENJUDRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU …

46. sednica Vlade Republike Srbije, 24. januar 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 24/11 i 99/11– dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi i visina nacionalnih sportskih priznanja i novčanih nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji …

Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KLjUČ”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „KLJUČ” Član 1. Na poštanske …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KLjUČ” Pročitaj više »

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANJE LIKVIDNOSTI I …

Uredba o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2013. godini

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12 ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2013. GODINI …

Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2013. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Područja banje „Banja Bečej”

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE „BANJA BEČEJ” Član 1. Utvrđuje se banjom područje „Banja Bečej” na teritoriji …

Uredba o utvrđivanju Područja banje „Banja Bečej” Pročitaj više »

Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije

Na osnovu člana 59. stav 6. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O MERAMA PODSTICAJA ZA POVLAŠĆENE PROIZVOĐAČE ELEKTRIČNE ENERGIJE Član 1. …

Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije Pročitaj više »

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Obrazac : O-1 ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU PRIVREMENOG STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE Opšti podaci o podnosiocu: Naziv podnosioca:………………………………………………………………………………………………………. Adresa …………………………………………………………………………………………………………….. Ulica…………………………………………………………………… broj …………………………………. Mesto ……………………………………………………………………………………………………………… Poštanski broj ……………………………………………………………………………………………….. Država ……………………………………………………………………………………………………………. Matični broj podnosioca: …………………………………………………………………………………………. Poreski identifikacioni broj podnosioca: ……………………………………………………………… Pravno organizacioni oblik podnosioca: …………………………………………………………………. Podaci o poslovodstvu: Direktor …………………………………………………………………………………………………………. Spisak ostalih ovlašćenih …

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije Pročitaj više »

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije

Obrazac : O-2 ZAHTEV ZA IZDAVANjE REŠENjA O STICANjU STATUSA POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE Opšti podaci o podnosiocu: Naziv podnosioca: …………………………………………………………………………………………………….. Adresa …………………………………………………………………………………………………………….. Ulica ……………………………………………………………………………. broj ……………………….. Mesto ……………………………………………………………………………………………………………… Poštanski broj ………………………………………………………………………………………………. Država ……………………………………………………………………………………………………………. Matični broj podnosioca: …………………………………………………………………………………………. Poreski identifikacioni broj podnosioca: ……………………………………………………………… Pravno organizacioni oblik podnosioca: …………………………………………………………………. Podaci o poslovodstvu: Direktor …………………………………………………………………………………………………………. Spisak ostalih …

Uredba o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije Pročitaj više »