mart 2013.

58. sednica Vlade Republike Srbije, 28. mart 2013. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U …

58. sednica Vlade Republike Srbije, 28. mart 2013. godine Pročitaj više »

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA VLADE Član 1. U Poslovniku Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11), u …

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Vlade Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 63/09 – US i 92/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije

Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o putnim ispravama („Službeni glasnik RS”, br. 90/07, 116/08, 104/09 i 76/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNI …

Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o ceni obrasca putnih isprava i vize i troškovima dostavljanja pasoša preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500 ”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12- US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ” Član 1. Ovom uredbom se uređuje …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „t-500 ” Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĆIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA …

Uredba o utvrđivanju programa inovacione delatnosti za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 ( ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, 55/05, 71/05 –ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O …

Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US …

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA PROTIV RAKA” Član 1. …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” Pročitaj više »