maj 2013.

71. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2013. godine

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E …

71. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Na osnovu člana 61. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi UREDBU O NADZORU NAD REALIZACIJOM JAVNIH UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora o javno-privatnom partnerstvu Pročitaj više »

69. sednica Vlade Republike Srbije, 23. maj 2013. godine

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 126/07 – ispravka i 41/09), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni …

69. sednica Vlade Republike Srbije, 23. maj 2013. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Ha osnovu člana 4a stav 3. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik PC”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon i 10/13), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept

Ha osnovu člana 58. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik PC”, broj 30/10 i 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije za brzi odgovor

Ha osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U R E D B U O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA BRZI ODGOVOR Član 1. Ovom uredbom osniva se Kancelarija za brzi odgovor (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje …

Uredba o osnivanju Kancelarije za brzi odgovor Pročitaj više »

68. sednica Vlade Republike Srbije, 20. maj 2013. godine

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG …

68. sednica Vlade Republike Srbije, 20. maj 2013. godine Pročitaj više »