jul 2015.

146. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jul 2015. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

146. sednica Vlade Republike Srbije, 29. jul 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta

Na osnovu člana 83. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA Član 1. Ovom uredbom …

Uredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ” …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TURIZMU Član 1. U Zakonu o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12), u članu 3. posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi: „6a) predstavnik na turističkoj destinaciji jeste fizičko lice, koje na osnovu zaključenog ugovora sa organizatorom turističkog …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA Član 1. U Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12 i 14/15), u članu 2. stav 1. tačka 1) menja se i glasi: „1) državni organ, organ autonomne pokrajine i organ lokalne samouprave;”. U tački 2) reči: „obavljanja delatnosti koje su u opštem …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

OBRAZLOŽENjE I. USTAVNI OSNOV Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnim nabavkama sadržan je u članu 97. stav 1. tač. 6, 11. i 16. Ustava Republike Srbije, po kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata, kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica, finansijsku reviziju javnih sredstava, …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva 2007/66/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2007. godine o iizmeni direktive Saveta 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi sa poboljšanjem uspešnosti postupaka pravne zaštite koji se odnose na sklapanje ugovora o javnoj nabavciDIRECTIVE 2007/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 11 December 2007 amending Council …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/25/EU od 26. februara 2014. godine o nabavkama naručilaca koji obavljaju delatnosti u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga i stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZDirective 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/24/EU od 26. febraura 2014. godine o javnim nabavkama i o stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZDirective 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC 2. „CELEX” oznaka EU propisa32014L0024 3. Organ državne …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Pročitaj više »