septembar 2016.

9. sednica Vlade Republike Srbije, 29. septembar 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

9. sednica Vlade Republike Srbije, 29. septembar 2016. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O …

Uredba o utvrđivanju Programa inovacione delatnosti za 2016. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Prahovu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU LUČKOG PODRUČJA …

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Prahovu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA …

Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Donjem Milanovcu, opština Majdanpek

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA …

Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Donjem Milanovcu, opština Majdanpek Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa

Na osnovu člana 37. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o efikasnom korišćenju energije „Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije za koje je neophodno označavanje potrošnje energije i drugih resursa Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 3. stav 2, a u vezi sa članom 32. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju bruto mase kontejnera

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8. stav 1. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11, 104/13 i 18/15), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU BRUTO MASE KONTEJNERA Član 1. Ovom uredbom bliže se propisuju postupak i način utvrđivanja bruto mase kontejnera koji se ukrcavaju na …

Uredba o utvrđivanju bruto mase kontejnera Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), Vlada donosi UREDBU o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita Član U Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita Pročitaj više »