decembar 2016.

29. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

29. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2016. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija

Na osnovu člana 12. stav 2, člana 13. stav 3. i člana 14. stav 2. Zakona o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O …

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija Pročitaj više »

Uredba o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 …

Uredba o određivanju međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva Pročitaj više »

Uredba o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva

Na osnovu člana 11. stav 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16 i 104/16 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 …

Uredba o kategorizaciji međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva Pročitaj više »

Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2016. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA …

Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o izmeni uredbe o strateškom partnerstvu

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15, 112/15 i 20/16 – autentično tumačenje) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM …

Uredba o izmeni uredbe o strateškom partnerstvu Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2017. godinu

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKEZA 2017. GODINU Član 1. …

Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2017. godinu Pročitaj više »

Uredba o službi u pomoćnoj policiji

Na osnovu člana 249. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI Član 1. Ovom uredbom bliže …

Uredba o službi u pomoćnoj policiji Pročitaj više »