april 2017.

50. sednica Vlade Republike Srbije, 20. april 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

50. sednica Vlade Republike Srbije, 20. april 2017. godine Pročitaj više »

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07,65/08,16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ …

Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 93/12 i 14/16), člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) …

Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RSˮ, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15), a u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 …

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala

PREDLOG ZAKONA o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala, potpisan 21. decembra 2016. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i češkom jeziku. Član …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o zaštiti ratnih grobova i vojnih memorijala Pročitaj više »

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine I. UVOD Razlozi za donošenje Strategije …

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020 Pročitaj više »

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture, …

Zaključak o usvajanju Akcionog plana za efikasno korišćenje telekomunikacione infrastrukture Pročitaj više »

Uredba o visini naknada za vode za 2017. godinu

Na osnovu člana 191. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2017. GODINU 1. Uvodna odredba …

Uredba o visini naknada za vode za 2017. godinu Pročitaj više »