januar 2007.

180. sednica Vlade Republike Srbije, 25. januar 2007. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE I Razrešavaju se dužnosti …

180. sednica Vlade Republike Srbije, 25. januar 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini

Na osnovu čl. 9. i 29. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br.53/95, 3/96 – ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O REŠAVANjU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLjENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI Član 1. U Uredbi o rešavanju stambenih …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carisnkom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carisnkom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi | | O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA Član 1. U Uredbi …

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata
zaposlenih u javnim službama
Pročitaj više »

Odluka o određivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate savetnika predsednika Vlade i savetnika potpredsednika Vlade

Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 63/06-ispravka i 115/06-ispravka) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi O D L U K U O ODREĐIVANjU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATE SAVETNIKA PREDSEDNIKA VLADE …

Odluka o određivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate savetnika predsednika Vlade i savetnika potpredsednika Vlade Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLjENIH LICA I ZAPOSLENIH U …

Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta

Na osnovu člana 71. stav 1. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 52/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NACIONALNIM PRIZNANjIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA Član 1. U …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade i obveznicama, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine Visina naknade za zagađivanje životne sredine za pojedinačne vrste vozila na motorni pogon

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANjA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANjA I PLAĆANjA NAKNADE ZA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade i obveznicama, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine

Visina naknade za zagađivanje životne sredine za pojedinačne vrste vozila na motorni pogon Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za januar-mart 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA POLjOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA PERIOD …

Uredba o korišćenju sredstava za subvencije proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za januar-mart 2007. godine Pročitaj više »