decembar 2013.

123. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2013. godine

Na osnovu člana 27. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi R E Š E NJ E O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA IMENOVANJA I Imenuje …

123. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2013. godine Pročitaj više »

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13), Narodna skupština donosi O D L U K U O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA 2014. GODINU I Daje se …

Odluka o izmenama i dopunama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

Ha osnovu člana 22, člana 23. stav 1. i člana 129. Zakona o policiji („Službeni glasnik PC”, br. 101/05, 63/09 – US i 92/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA Član 1. U Uredbi o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova …

Uredba o izmeni Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova Pročitaj više »

Uredba o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova

Na osnovu člana 52. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i člana 23. stav 7. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11- dr. zakon i 88/11), Vlada donosi UREDBU O POSTUPANJU SA FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE, KAO I O USLOVIMA ZA …

Uredba o postupanju sa fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih gasova Pročitaj više »

Uredba o načinu i postupcima u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima, kao i drugih poslova na brodu u cilju bezbedne plovidbe i zaštite mora od zagađenja

Na osnovu člana 86. stav 7. Zakona o pomorskoj plovidbi („Službeni glasnik RS”, br. 87/11 i 104/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12), Vlada donosi   I. UVODNE ODREDBE   Član 1. Ovom uredbom propisuje se način i postupci u vezi …

Uredba o načinu i postupcima u vezi sa obavljanjem poslova i održavanjem brodske straže članova posade na pomorskim brodovima, kao i drugih poslova na brodu u cilju bezbedne plovidbe i zaštite mora od zagađenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06-ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13-ispravka i 108/13), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o kategorizaciji državnih puteva

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), Vlada donosi U Uredbi o kategorizaciji državnih puteva („Službeni glasnik RS”, broj …

Uredba o izmenama Uredbe o kategorizaciji državnih puteva Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU Član 1. U Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/13), u Carinskoj tarifi, Deo …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

Na osnovu člana 278. Zakona o Vojsci Jugoslavije („Službeni list SRJ”, br. 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99, 3/02, 37/02 i „Službeni list SCG”, br. 7/05 i 44/05) a uvezi sa članom 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS” br. 116/07, 88/09 i 101/10 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Pročitaj više »