avgust 2014.

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 1 KARAKTERISTIČNA SLOVA ILI GRUPA SLOVA DRŽAVE LUKE UPISA ILI PRIPADNOSTI BRODOVA AUSTRIJA A MOLDAVIJA MD BELORUSIJA BY HOLANDIJA N BELGIJA B NORVEŠKA NO BOSNA I HERCEGOVINA BIH NEMAČKA D BUGARSKA BG POLjSKA PL ČEŠKA REPUBLIKA CZ PORTUGAL P FINSKA FI ROMUNIJA R FRANCUSKA F RUSIJA RUS HRVATSKA HR SLOVAČKA SK ITALIJA I SLOVENIJA …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 2 LESTVICE GAZA NA BRODOVIMA UNUTRAŠNjE PLOVIDBE 1. Lestvice gaza dele se na jedinice koje nisu veće od jednog decimetra, počevši od linije uronjenja praznog broda do linije maksimalno dozvoljenog uronjenja u formi jasno vidljivih traka obojenih naizmenično u dve različite boje. 2. Podela se označava obojenim ciframa pokraj lestvice udaljenim ne više od …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 3 OBELEŽAVANjE BRODOVA Opšte odredbe 1.1. Sledeći crteži se odnose na obeležavanje predviđeno u Glavi II. ove uredbe; Crteži se ne odnose na obeležavanje predviđeno ili dozvoljeno u određenim slučajevima od strane nadležnih organa. 1.2. Navedeni crteži imaju samo informativni karakter; odredbe ove uredbe su jedino merodavne. Što se tiče dopunskog obeležavanja koje može …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 4 ZVUČNI SIGNALI Deo I I. ZVUČNOST SIGNALA Mehanički uređaji koji služe za emitovanje zvučnih signala koji se koriste na plovilima unutrašnje plovidbe, treba da emituju zvučne signale sa sledećim karakteristikama: 1. Frekfencija (1) Osnovna frekvencija zvučnih signala brodova sa sopstvenim pogonom, osim čamaca iz podtačke (2) ove tačke, treba da iznosi 200 Hz …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 5. ZNAKOVI ZA REGULISANjE PLOVIDBE 1. Osnovni znakovi koji se koriste a koji su dati u Delu I, mogu da budu dopunjeni ili objašnjeni dopunskim znakovima iz Dela II. 2. Table mogu da budu uokvirene uskom belom linijom duž spoljašnje ivice. Deo I: OSNOVNI ZNAKOVI A. ZNAKOVI ZABRANE A.1 Zabrana prolaska (opšti znak)(čl. 83, …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 6 OBELEŽAVANjE PLOVNIH PUTEVA I. Opšte odredbe 1. Obeležavanje Vodni put, plovni put kao i opasna mesta i prepreke nisu uvek označeni. Kada se koriste bove, one moraju da se usidre na oko 5 m od granica koje označavaju. Vodograđevine i plićaci mogu da se označe stalnim oznakama ili bovama. Navedene oznake ili bove …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Na osnovu člana 40. stav 3. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA ZA PLOVIDBU I PRAVILIMA PLOVIDBE NA UNUTRAŠNjIM …

Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2014. godini

Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94 – dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02 – dr. zakon, 62/03 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10 – dr. zakon) i člana …

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2014. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima Pročitaj više »

43. sednica Vlade Republike Srbije, 26. Avgust 2014. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

43. sednica Vlade Republike Srbije, 26. Avgust 2014. godine Pročitaj više »