januar 2015.

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni …

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju područja banje „Selters Banje”

Na osnovu člana 3. stav 1. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 67/93 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16 /11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U R E D B …

Uredba o utvrđivanju područja banje „Selters Banje” Pročitaj više »

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500”

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10 i 10/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 , 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 …

Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500” Pročitaj više »

Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

Na osnovu člana 110. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 , 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA UGOVORE O …

Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene Pročitaj više »

Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

Na osnovu člana 112. stav 10. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA O VREMENSKI …

Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR Član 1. U Uredbi o …

Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Prilog 1 – Projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno 2014 2015 2016 2017 Stopa realnog rasta BDP -2,0 -0,5 1,5 2,0 BDP po tekućim tržišnim cenama (u milionima dinara) 3.884.000,0 3.970.469,5 4.195.257,6 4.454.608,4 BDP u evrima (u milionima) 33.193,5 33.076,8 34.528,8 36.245,8 Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama …

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

45192950 VLADA REPUBLIKE SRBIJE 40000100000 VLADA REPUBLIKE SRBIJE 63503808730 FISKALNA STRATEGIJA ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU 900007300 FISKALNA STRATEGIJA ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU SADRŽAJ TOC o „1-3“ h z u I.Makroekonomski okvir za period od 2015. do 2017. godine PAGEREF _Toc407617154 h 2 1.Opšti …

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu Pročitaj više »

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Na osnovu člana 27v stav 1. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14), Vlada usvaja FISKALNU STRATEGIJU ZA 2015. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. I 2017. GODINU MAKROEKONOMSKI OKVIR ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE Opšti okvir i glavni ciljevi i smernice ekonomske …

Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu Pročitaj više »

Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlada donosi Z A K LJ U Č A K 1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije …

Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine Pročitaj više »