novembar 2017.

33. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2017. godine

Na osnovu člana 86. stav 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16), člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 4. stav 4. Odluke o …

33. sednica Vlade Republike Srbije, 29. novembar 2017. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Obrazac AM-K Obveznik akcize ______________________________________ Sedište _____________________________________________ (adresa i opština) PIB _________________________________________________ Matični broj _________________________________________ Šifra delatnosti ____________________________________ Broj tekućeg računa ___________________________________ KVARTALNI IZVEŠTAJ PROIZVOĐAČA, ODNOSNO UVOZNIKA KAFE O PREUZETIM, UTROŠENIM I VRAĆENIM KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA ZA KAFU ZA PERIOD OD ___DO ___ 20__. GODINE Broj i datum ZAM/K Oznaka (vrsta) pakovanja kafe, slovna oznaka …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Obrazac ZAM/CA Ministarstvo finansija Sektor za fiskalni sistem Evidencioni broj ______________________________________ datum ________________________________ M.P. Primerak 1. zadržava poreski obveznik ZAHTEV ZA IZDAVANJE KONTROLNIH AKCIZNIH MARKICA ZA CIGARETE I ALKOHOLNA PIĆA Broj: Datum: I Podaci o podnosiocu zahteva – popunjava obveznik akcize Naziv Mesto i adresa PIB Broj tekućeg računa Šifra delatnosti Matični broj II Podaci …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

Na osnovu člana 18. stav 5. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta

Na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O …

Uredba o sastavu i načinu rada Nacionalnog vazduhoplovnog komiteta Pročitaj više »

Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom

PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se finansijska podrška porodici sa decom. Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, dodeljuje se radi: 1) poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; 2) usklađivanja rada i roditeljstva; 3) posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni …

Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Beogradu, 1. novembra 2016. godine, u originalu na srpskom, rumunskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma između Vlade Republike …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju

O B R A Z L O Ž E Nj E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I TERETA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, sačinjen u Sarajevu, 13. decembra 2016. godine, u originalu na srpskom jeziku …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta Pročitaj više »