mart 2005.

65. sednica Vlade Republike Srbije, 31. mart 2005. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVETA ZA SPROVOĐENjE STRATEŠKE KONSOLIDACIJE RTB BOR 1. U Odluci o obrazovanju Saveta za sprovođenje strateške konsolidacije RTB Bor («Službeni glasnik RS», br. 60/01, 42/04, 101/04, 111/04 i …

65. sednica Vlade Republike Srbije, 31. mart 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVETA ZA SPROVOĐENjE STRATEŠKE KONSOLIDACIJE RTB BOR 1. U Odluci o obrazovanju Saveta za sprovođenje strateške konsolidacije RTB Bor («Službeni glasnik RS», br. 60/01, 42/04, 101/04, 111/04 i …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2005. godini

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE ZASADA VINOVE LOZE U 2005. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada vinove loze u 2005. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada voća u 2005. godini

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE ZASADA VOĆA U 2005. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada voća u 2005. godini Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu

PREDLOG ZAKONA Član U Zakonu o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05), u članu 62. stav 3. reči: „ministarstva nadležnog za poslove rada, ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i“ brišu se. Član U članu 77. stav 3. tačka 2) menja se i glasi: „2) na dan dobrovoljnog davanja krvi.“ Član U članu 94. stav 1. …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu Pročitaj više »

64. sednica Vlade Republike Srbije, 24. mart 2005. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E NJ E O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE I Postavlja se Ljubiša Jovanović za pomoćnika ministra privrede – Sektor za privredni sistem. II Ovo rešenje …

64. sednica Vlade Republike Srbije, 24. mart 2005. godine Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju područja „Banja Zlatar“

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS“, broj 80/92), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PODRUČJA „BANjA ZLATAR“ Član 1. Utvrđuje se banjom područje naselja „Banja Zlatar“- na teritoriji opštine Nova Varoš. Član 2. Područje banje „Banja Zlatar“ obuhvata prostor u ukupnoj površini od 3716.70.00 hektara čije granice čine: kp. br. …

Uredba o utvrđivanju područja „Banja Zlatar“ Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNAVANjA JAVNIH PRIHODA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE ZA PROMET ROBE SA AP KOSOVO I METOHIJA Član 1. U Uredbi o uslovima …

Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu obračunavanja javnih prihoda, sadržini i načinu vođenja evidencije za promet robe sa AP Kosovo i Metohija Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SAMOSTALNOM OBAVLjANjU UMETNIČKE ILI DRUGE DELATNOSTI U OBLASTI KULTURE Član 1. U Zakonu o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», br. 39/93 i 42/98), u članu 3. stav 1. tačka 9. reči: «zabavne, džez i» brišu se. Posle tačke 9a dodaje …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture Pročitaj više »