april 2009.

87. sednica Vlade Republike Srbije, 30. april 2009. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

87. sednica Vlade Republike Srbije, 30. april 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2009. godinu

Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS”, br. 62/05, 61/07 i 5/09), Vlada donosi UREDBU o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2009. godinu Član 1. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2009. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj …

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2009. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALjEVINE ŠPANIJE O IZBEGAVANjU DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU Član 1. Potvrđuje se Ugovor između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisan 9. marta 2009. godine u Madridu, …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Kraljevine Španije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

PREDLOG Z A K O N A O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Član 1. U Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04 i 54/07) u članu 12. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „i obavestiće ga da …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA OPLEMENjIVAČA BILjNIH SORTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak za zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti. Zaštita prava oplemenjivača iz stava 1. ovog člana obuhvata uslove za dodeljivanje prava oplemenjivača, postupak za dodeljivanje prava oplemenjivača, pravo oplemenjivača (obim prava oplemenjivača, izuzeci od …

Predlog zakona o zaštiti prava oplemenjivača biljnih sorti Pročitaj više »

83. sednica Vlade Republike Srbije, 23. april 2009. godine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

83. sednica Vlade Republike Srbije, 23. april 2009. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabaku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 120/08), Vlada donosi U R E D B U O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH …

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite, odnosno finansijski lizing, za nabaku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2009. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS ”, broj 120/08), Vlada donosi UREDBU O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE I PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proivodnje …

Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora u Republici Srbiji Pročitaj više »