decembar 2015.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima

Na osnovu člana 201. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 54/13, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima Pročitaj više »

187. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2015. godine

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

187. sednica Vlade Republike Srbije, 30. decembar 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 109/09), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2016. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici …

Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2016. godinu Pročitaj više »

Uredba o podsticajima razvoju preduzetništva

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O PODSTICAJIMA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA Član …

Uredba o podsticajima razvoju preduzetništva Pročitaj više »

Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNI …

Uredbu o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje – prilog

Prilog 2 GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZA OTPADNE VODE I. TEHNOLOŠKE OTPADNE VODE 1. Granične vrednosti emisije otpadnih voda iz termoenergetskih postrojenja Ovaj odeljak se odnosi na termoenergetska postrojenja snage više od 50 MW. Proizvodnja energije se postiže sagorevanjem čvrstih goriva u kotlovima: 1) sa ložištem sa rešetkama, 2) sagorevanje uglja u prahu i 3) u …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje – prilog Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje – prilog

Na osnovu člana 93. stav 2. tačka 1) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje – prilog Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, postupke ocenjivanja usaglašenosti i standarde

Na osnovu člana 32. stav 2. i člana 33. stav 2. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 7. stav 5. Zakona o standardizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 46/15), a u vezi sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku prijavljivanja i načinu informisanja koji se odnose na tehničke propise, postupke ocenjivanja usaglašenosti i standarde Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini Pročitaj više »