april 2016.

218. sednica Vlade Republike Srbije, 27. april 2016. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona …

218. sednica Vlade Republike Srbije, 27. april 2016. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi U …

Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona

Na osnovu člana 201. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), a u vezi sa članom 5. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj …

Uredba o izmeni Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta” Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih …

Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja privrednog razvoja Podrinja u 2016. godini Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu čl. 10. i 20, člana 21. stav 3, člana 22. stav 5, člana 28, člana 30. stav 6, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 58. stav 4, člana 59. stav 6, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom Pročitaj više »

217. sednica Vlade Republike Srbije, 15. april 2016. godine

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i …

217. sednica Vlade Republike Srbije, 15. april 2016. godine Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „MEDALjA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANJU DOPLATNE …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „MEDALjA SE OSVAJA SRCEM-RIO 2016” Pročitaj više »