februar 2017.

Uredba o izmenama Uredbe o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa

Na osnovu člana 159. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 101/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE I …

Uredba o izmenama Uredbe o načinu plaćanja naknade i uslovima odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 –US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2017. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA I. PREDMET Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1509 Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, funkcija – 410 …

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2017. godini

Na osnovu člana 19s Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj 18/92, „Službeni list SRJ”, broj 42/02 ( SUS i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14), Vlada donosi …

Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2017. godini Pročitaj više »

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RSˮ, broj 108/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, …

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana Pročitaj više »

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Obrazac 1. MINISTARSTVU FINANSIJA UPRAVI ZA JAVNI DUG B e o g r a d Sremska 3-5 U vezi sa pozivom za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje iz člana 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i …

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana Pročitaj više »

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Obrazac 2. Poslovno ime i sedište banke P O T V R D A O STANjU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA Potvrđuje se da ______________________, __________________, _________________, _________________, (ime i prezime) (jmbg ili drugi lični broj) (mesto) (adresa) _________________________, u ___________________ poseduje: (broj i vrsta ličnog dokumenta) (poslovno ime banke) – devizni štedni ulog broj _______________________ na …

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana Pročitaj više »

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana

Obrazac 3. Poslovno ime i sedište banke P O T V R D A O PROMETU DEVIZNOG ŠTEDNOG ULOGA Potvrđuje se da ______________________, __________________, _________________, _________________, (ime i prezime) (jmbg ili drugi lični broj) (mesto) (adresa) _________________________, u ___________________ (broj i vrsta ličnog dokumenta) (poslovno ime banke) – na deviznom štednom ulogu broj _________________ ima …

Uredba o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana Pročitaj više »

Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi STRATEGIJU INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI 2017-2020 UVODNI DEO Strateški cilj Republike Srbije je ulazak u Evropsku uniju, što podrazumeva zakonodavno, administrativno i …

Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020 Pročitaj više »