avgust 2017.

13. sednica Vlade Republike Srbije, 31. avgust 2017. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi R E Š E NJ E …

13. sednica Vlade Republike Srbije, 31. avgust 2017. godine Pročitaj više »

Odluka o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu

“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 81/17 od 31. avgusta 2017. godine 3150 Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 – US i 44/14), a u vezi sa članom 1. stav 2. Protokola o razumevanju između …

Odluka o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu Pročitaj više »

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara

“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 81/17 od 31. avgusta 2017. godine 3152 Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi …

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za podršku praćenja realizacije projekata, ulaganja u rekonstrukciju i/ili izgradnju kliničkih zdravstvenih centara Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2017. godini

“Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 81/17 od 31. avgusta 2017. godine 3149 Na osnovu člana 74. stav 4. Zakona o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS”, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 47/94, 48/94 – dr. zakon, 25/96, 29/01, 16/02 – dr. zakon, 62/03 – dr. zakon, 62/03 i 101/05 …

Uredba o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2017. godini Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Prilog 4. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA Broj greške Vrsta greške Broj ispitanih transportnih jedinica Broj grešaka Vrednost grešaka Zbir težinskih grešaka (b) x (c) Odredba RID (a) (b) (c) (d) (e) 1. Roba nije dozvoljena za transport 1,0 2. Transportni dokument / Opis robe 2.1 Polje „RID” nije obeleženo krstićem …

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Prilog 3. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA ZA BRODOVE TANKERE Standardized vessel check in accordance with 1.8.1.2.1 of ADN for tank vessels Nadležni organ kontrole / Controlling authority 1.Naziv /Name: 2.Lista broj/list No: 3.Adresa/Address: 4.Broj telefona / Tel. No: 5.E-mail: Mesto i datum provere/Location and time of the check 6.Datum/date: 7.Vreme/time: 8.Vodni put/waterway: km: 9.Mesto/location: …

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Prilog 2. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA ZA BRODOVE ZA SUVI TERET Standardized vessel check in accordance with 1.8.1.2.1 of ADN for dry cargo vessels Nadležni organ / Controlling authority 1.Ime i prezime/Name: 2.Broj liste / list No. / 3.Adresa/ Address : 4.Broj telefona/Tel. No.: 5.E-Mail / e-mail /: Mesto i vreme kontrole / Location …

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Prilog 1. LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU 1. Mesto provere 2. Datum 3. Vreme 4. Nacionalna oznaka vozila i registarski broj 5. Nacionalna oznaka i registarski broj prikolice/poluprikolice 6. Preduzeće koje vrši prevoz/adresa 7. Vozač/suvozač 8. Pošiljalac, adresa, mesto utovara (1)(2) 9. Primalac, adresa, mesto istovara (1)(2) 10. Ukupna količina opasne robe …

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 –US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O KRITERIJUMIMA ZA KLASIFIKACIJU POVREDA PROPISA PREMA KATEGORIJI OPASNOSTI OD …

Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe Pročitaj više »