novembar 2011.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O USLOVIMA PUTOVANjA DRŽAVLjANA DVE ZEMLjE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje, sačinjen u Ohridu,3. oktobra 2011. godine, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uslovima putovanja državljana dve zemlje Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (sa tabelom usklađenosti)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA Član 1. U Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 107/09), u nazivu iznad člana 1. reči: „i primena” brišu se i u članu 1. stav 1. posle reči: „uslovi i postupak za preuzimanje akcionarskih društava” dodaju se reči: „čije je …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (sa tabelom usklađenosti) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE Član 1. U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09 i 52/11), u članu 22. stav 4. briše se. Član 2. U članu 26. stav 1. tačka 1) posle reči: „zakona” dodaju se reči: …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje Pročitaj više »

548. sednica Vlade Republike Srbije, 23. novembar 2011. godine

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), Vlada donosi R E Š …

548. sednica Vlade Republike Srbije, 23. novembar 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama

Na osnovu člana 114. stav 1. Zakona o turizmu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PRIORITETNIH TURISTIČKIH DESTINACIJA, ZONA, LOKACIJA I KATEGORIJA OBJEKATA U MESTIMA ZA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI …

Uredba o izmeni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2011. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, …

Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu Pročitaj više »

Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, u vezi sa čl. 7. i 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08 i 104/09 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), Vlada donosi U …

Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija Pročitaj više »