novembar 2015.

174. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2015. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

174. sednica Vlade Republike Srbije, 28. novembar 2015. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, …

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja Pročitaj više »

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016. godinu

Na osnovu člana 136. stav 6. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA …

Uredba o visini naknade za korišćenje nemetaličnih sirovina za dobijanje građevinskog materijala za 2016. godinu Pročitaj više »

Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

Na osnovu člana 338. stav 2. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), Vlada donosi UREDBU O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA Član 1. Ovom …

Uredba o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva Pročitaj više »

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu

Na osnovu člana 135. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA …

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2016. godinu Pročitaj više »

Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), Vlada donosi U R E D B U O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA …

Uredba o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za 2016. godinu Pročitaj više »

Prilog 1 lat docx

Prilog 1 – Projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno 2015 2016 2017 2018 Stopa realnog rasta BDP 0,8 1,8 2,2 3,5 BDP po tekućim tržišnim cenama (u mlrd dinara) 3.964.4 4.137.7 4.377.2 4.711.6 Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama Lična potrošnja -0,5 0,2 1,0 2,0 Državna potrošnja -2,2 …

Prilog 1 lat docx Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu člana 35. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),                    Vlada donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP …

Uredba o dopuni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda Pročitaj više »